Privacystatement

 

Inleiding

Menzis COA Administratie B.V. (hierna te noemen: MCA), voert namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna te noemen: COA) de ziektekostenregeling voor asielzoekers uit. COA is een bestuursorgaan dat zorg draagt voor de centrale opvang van asielzoekers. Die opvang omvat op grond van artikel 9, eerste lid onder e van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, onder andere een ziektekostenregeling. Wat in deze ziektekostenregeling geregeld wordt door MCA, kunt u vinden in de Regeling Zorg Asielzoekers op www.rzasielzoekers.nl. 

MCA vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U hebt ons uw persoonsgegevens toevertrouwd. U mag er dus van uit gaan dat MCA alles doet om uw privacy te beschermen. MCA vindt dat erg belangrijk. Natuurlijk houdt MCA zich hierbij aan hetgeen COA haar heeft opgedragen en aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de genoemde wet staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Met deze privacy statement wil MCA u informeren over de volgende onderwerpen:

  1. Waarom verzamelt MCA persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt
  2. Hoe beschermt MCA uw privacy, ook op het internet
  3. Wat zijn uw rechten
  4. Wanneer worden uw gegevens verstrekt
  5. Klachten over uw privacy
  6. Wijzigingen

1. Waarom verzamelt MCA persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wanneer u verblijft in een opvangvoorziening voor asielzoekers,verstrekt u aan ons bepaalde gegevens voor de uitvoering van de ziektekostenregeling. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van die ziektekostenregeling. MCA kan uw gegevens ook gebruiken voor zaken die voor haar van groot belang zijn zoals het bestrijden van fraude. Soms bestaat er een wettelijke plicht waardoor wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. 

COA moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden. Zo’n melding moet worden gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens of de functionaris van de gegevensbescherming. 

Omdat MCA namens COA de ziektekostenregeling uitvoert heeft MCA gegevens nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op bepaalde zorg. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Vaak valt het verzamelen en gebruiken van gezondheidsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Bijvoorbeeld als die gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw recht op zorg. Medewerkers mogen deze gegevens dan alleen inzien en gebruiken als ze die nodig hebben om hun werk uit te voeren en als ze werken onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Dit is de zogenaamde ‘functionele eenheid’. De medewerkers die vallen onder de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. De medisch adviseur heeft op grond van de wet een verplichting tot geheimhouding (beroepsgeheim).

2. Hoe beschermt MCA uw privacy, ook op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van MCA beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens met MCA uitwisselt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot. Of u de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het internet). Als u de sleutel of het slot ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden. 

We willen graag dat mensen die de website van MCA bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm 
van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Hierdoor kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website van MCA beter af te stemmen op wat u wilt. Als u
een cookie accepteert, blijft deze cookie in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van MCA beperken.

3. Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die MCA van u heeft juist zijn, dan kunt u COA vragen u een overzicht te sturen van die gegevens. COA zal u dit overzicht binnen vier weken sturen. MCA krijgt uw persoonsgegevens aangeleverd door COA, zij kan daarin geen wijzigingen aanbrengen. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u COA via de Vreemdelingenpolitie vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. De Vreemdelingenpolitie is bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844 (€0,28/minuut).

Vragen over deze privacy statement kunt u sturen naar MCA. Het adres van MCA leest u hieronder. MCA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude.

4. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?

MCA zal uw algemene gegevens, dit zijn uw naam, geboortedatum en COA-zorgnummer doorgeven aan zorgverleners. Dit doen we elektronisch met het zogenaamde VECOZO netwerk. Met deze gegevens kan uw declaratie door de zorgverleners rechtstreeks bij MCA worden ingediend. De zorgverlener kan controleren of u onder de ziektekostenregeling valt. 

Als u uw gegevens wilt inzien, moeten wij eerst zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Als het om gezondheidsgegevens gaat gelden er extra strenge regels. Deze gegevens worden niet verstrekt per telefoon of per onbeveiligde e-mail. Gezondheidsgegevens over andere personen worden niet verstrekt, behalve als het gaat om uw kind dat jonger is dan 16 jaar.

5. Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe MCA met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een brief schrijven aan de programmamanager MCA.

Menzis COA Administratie
t.a.v. de programmamanager
Postbus 405
6700 AK WAGENINGEN

6. Wijzigingen

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste privacy statement.